Voorwaarden voor gebruik

Artikel 1: Toepassingsgebied
Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website www.alcopaimmo.be (hierna 'de website' genoemd), die wordt beheerd door Abelim NV, met maatschappelijke zetel te Pierstraat 231, 2550 Kontich, België en ondernemingsnummer 0446.232.464, ongeacht de herkomst van de op de website vermelde gegevens. 

Artikel 2: Aard van de verklaringen
De verschillende pagina's die de gebruiker raadpleegt op de website of die de gebruiker ontvangt door middel van interactieve toepassingen hebben een louter informatieve en indicatieve waarde. De inhoud van de website en de gegevens en links die erop staan, kunnen te allen tijde worden gewijzigd, gewijzigd of aangevuld, zonder dat dit wordt aangekondigd of medegedeeld. 

Artikel 3: Geen aanbod
De plaatsing van een pand op de website houdt geenszins een bindend aanbod in om het betreffende pand te verkopen of te verhuren in de zin van het Belgisch Burgerlijk Wetboek of om enige andere overeenkomst te sluiten. Een overeenkomst komt dus niet tot stand door het louter aanvaarden van de prijs en het pand of de woning die op de website wordt gepubliceerd. 

Artikel 4: Aansprakelijkheid
Noch de exploitant van de website, noch het bedrijf van de Alcopa groep waarvan de gegevens afkomstig zijn of op wiens goederen of rechten de gegevens betrekking hebben (hierna gezamenlijk te noemen "Alcopa") geven enige garantie met betrekking tot de actualiteit, nauwkeurigheid, juistheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, gegevens of publicaties. Alcopa is niet aansprakelijk voor enige schade, kosten of verlies van welke aard dan ook die kan ontstaan als gevolg van de informatie, gegevens of publicaties op de website. Alcopa is niet aansprakelijk voor de mate waarin haar website wordt verspreid door derden en de op de website vermelde gebouwen worden verspreid via internet service providers of via links naar de website die door andere partijen dan Abelim NV worden gecreëerd. Alcopa is niet aansprakelijk voor enige onvolledigheid, onduidelijkheid of onjuiste informatie (bv. prijs, oppervlakte, beschrijving van het pand, specificaties, ...) met betrekking tot de eigendommen die op de website worden gepubliceerd of met betrekking tot enige andere verklaring, publicatie of beschrijving op de website. Alcopa is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van technische fouten, onderbrekingen van de toegang tot deze website of mogelijke nadelige interferentie met het systeem of de software van de gebruiker. Alcopa is ook niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door mogelijke virussen, bugs en dergelijke, mochten deze zich, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen, manifesteren op de website. 

Artikel 5: Intellectuele eigendomsrechten
De gebruiker erkent dat de op de website verstrekte en gepresenteerde informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Abelim NV. De teksten, tekeningen, foto's, beelden, gegevens, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere elementen zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten. De gebruiker mag deze teksten, tekeningen, foto's, beelden, data, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere elementen dan ook niet reproduceren of verspreiden onder het publiek, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Abelim NV.

Artikel 6: Gebruik van de website dat niet is toegestaan
De gebruiker van deze website verbindt zich er onder meer toe: a. de informatie op deze website niet te gebruiken op een onwettige of onwettige manier; b. deze website niet te gebruiken op een manier die de website beschadigt, wijzigt, onderbreekt of op een andere manier minder efficiënt maakt; c. de website niet te gebruiken voor het verzenden of plaatsen van computervirussen, of voor het verzenden of plaatsen van illegaal of onwettig materiaal of materiaal dat op een of andere manier ongepast is, met inbegrip van maar niet beperkt tot materiaal van lasterlijke, obscene of bedreigende aard; d. de website niet te gebruiken voor de overdracht of plaatsing van computervirussen, of voor het verzenden of plaatsen van illegaal of onwettig materiaal of materiaal dat op een of andere manier ongepast is; e. de website niet te gebruiken op een manier die de gebruiker niet kan gebruiken voor de overdracht van informatie. de website niet zodanig te gebruiken dat de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging worden geschonden, met inbegrip van maar niet beperkt tot privacy en intellectuele eigendomsrechten; e. de website niet te gebruiken voor het plaatsen of verzenden van materiaal voor promotie- of reclamedoeleinden. Abelim NV behoudt zich alle rechten voor om de gebruiker te benaderen en/of de nodige maatregelen te nemen indien haar eigen belangen of die van derden worden geschaad als gevolg van een inbreuk op bovenstaande bepalingen of op enige andere wijze. 

Artikel 7: Gedeeltelijke invaliditeit
Indien één van de clausules van deze algemene voorwaarden ongeldig blijkt te zijn, heeft dit geen enkele invloed op de rechtsgeldigheid van de andere clausules.

Artikel 8: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Indien er een geschil ontstaat met betrekking tot het gebruik van de website of de gegevens die erop worden gepresenteerd, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. In geval van geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de website of van de gegevens die erop worden gepresenteerd, zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd. In geval van geschillen die onder de bevoegdheid van de vrederechter vallen, zijn uitsluitend de rechtbanken van het achtste kanton van Antwerpen bevoegd.